จบท้ายด้วย PMI Global ก็ยังดีอยู่ ในส่วนของ ASEAN ก็ทรงๆ ไม่ดี ไม่แย่ dec 2018