Game changer ของ PTT แอดดูแล้วชอบมากเลยนะ สรุปคร่าวๆให้ล่ะกัน

Game changer ของ PTT แอดดูแล้วชอบมากเลยนะ สรุปคร่าวๆให้ล่ะกัน

Game changer ของ PTT แอดดูแล้วชอบมากเลยนะ สรุปคร่าวๆให้ล่ะกัน แต่อยากให้ดูเต็มๆเองมากกว่า
1. อเมริกา 2 ปีล่าสุดเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ที่สุดของโลก แซงซาอุ และมีแนวโน้มมากขึ้น อเมริกาจะกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกมากขึ้น
2. จีนไปอีกแบบ แหล่งพลังงานสู้อเมริกาไม่ได้ เปลี่ยนไปเน้นพลังงานทางเลือกมากขึ้น
3. การใช้พลังงานโลกจะเปลี่ยนไป เป็นพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
4. เป้าหมายทั่วโลก จะลดการใช้ฟอสซิส
5. ค่าแมคแคนซี่ บอกว่า peak oil demand ปี 2027 และความต้องการใช้น้ำมันโดยรวมจะ peak ปี 2037 การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวงการพลังงาน
6. ต้นทุนของพลังงานทดแทนต่ำลงเรื่อยๆ Solar เหลือ 30 เซนต่อวัตต์ ต้นทุนแบตเตอรี่ก็ลดลงเช่นกัน
7. ดูทิศทางนโยบายที่รัฐบาลส่งเสริมและลงทุนไปในทิศทางนั้น
8. PTT ข้างหน้าจะใช้กลยุทธ์ 3D Now
9. PTT Focus ธุรกิจ Gas เพราะเป็นเชื้อเพลิงสะอาด เดี๊ยวนี้ขนส่งโดยไม่ต้องผ่านท่อแล้ว จากโลกที่จะเปลี่ยนไป
10. GPSC จะลงทุนเพิ่ม Renewable Hydro และ energy storage เพิ่มขึ้น
11. ปรับโครงสร้างธุรกิจโตอย่างยั่งยืน Life station –> Living community(จาก traveller เป็น ชุมชนท้องถิ่นด้วย)
12. เปลี่ยนจาก Operator เป็น Co-creator ปตทลงทุนกับ 80% เป็น Dealer กับ SME
13. ตั้งองค์กรใหม่ติดตามธุรกิจหน้าใหม่ที่น่าสนใจ ไปลงทุนต่างประเทศ ลงไปร่วมทุนกับธุรกิจที่น่าสนใจ
14. รถไฟฟ้าความเร็วสูง และเข้าไปเสริมในองค์กรเภสัช ในยาต้านมะเร็งช่วยตั้งโรงงานให้เร็วขึ้นจาก 11 ปีเหลือ 6 ปี
15. เป็น Ambassador ของ Asean

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *