Monthly Archives - March 2015

เรามาดูความคล้ายคลึ่งประวัติศาสตร์ในช่วง Great Depression กับปัจจุบันก่อน

ก่อนที่เราจะมาพูดเรื่อง The Kondratiev Wave: Today and in the Great Depression หรือ SuperWave (K Wave) เรามาดูความคล้ายคลึ่งประวัติศาสตร์ในช่วง Great Depression กับปัจจุบันก่อน 1. Debt Hit bubble ทำจุดสูงสุดในปี 1929 และ 20072. ตลาดหุ้น และ Bond crashed  และสถาบันการเงินล้ม ใน่ชวงปี 1920-1930 และตั้งแต่ปี 20073. การพิมเงินเริ่มขึ้นในปี 1933 และ 20094. หุ้นทั่วโลก เริ่มวิ่ง Rally ในปี 1933-1937 และ เหมือนกัน 2009-20145. เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว 1933-1936 และเช่นกัน 2009-20146. ในปี 1937 Fed Tightened reserves หุ้นเมกาตก ในเดือนมีนา 1937 ถึง มีนา 1938 มากกว่า 50%นี่คือความคล้ายคลึ่นกันในช่วงก่อนที่จะเกิด Great Depression ในปี 1937 ลำดับเหตุการณ์เหมือนที่เราอยู่ในปัจจุบันมาก ลำดัยเหตุกาณ์ทั้งหมดจะเห็นความสัมพันธ์ของ Supercycle Wave ขนาดใหญ่ที่เราอยู่ในโลกทุนนิยมนี่ จะเป็นรูปแบบวัฐจักร Tax component คือปัญหาในปี 1937 องค์ประกอบของการขึ้นดอกเบี้ย การขึ้นภาษี และการลดการใช้จ่ายภาครัฐ ส่งพิษต่อเศรษญกิจโลก ซึ่งเป็นความผิดพลาดของ [...]